فولاد سازان -بر اساس آمارها، از مجموع ۴٧ میلیون و ۵۵٩ هزار تن تولید فولادی کشور ۴١.۵ میلیون تن معادل ٨٧ درصد از کل تولید فولاد کشور صرف مصارف داخلی شده است.

از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه بالغ بر ۴٧ میلیون تن (۴٧ میلیون و ۵۵٩ هزار تن) از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده که از این میزان حدود شش میلیون تن صادر و باقی (بالغ بر ۴١.۵ میلیون تن) صرف مصارف داخلی شده است.

طبق آمار ارائه شده توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، مصرف ظاهری فولاد کشور برای همه اقلام جز شمش فولاد (فولاد میانی) در این مدت نسبت به پنج ماهه سال ١۴٠١ رشد ٢.٢ تا ٧.۶ درصدی داشته است؛ اما مصرف شمش فولاد ٢.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر شده است.

طی پنج ماهه سال جاری پنج میلیون و ٣٩٩ هزار تن مقاطع طویل فولادی تولید شده که چهار میلیون و ٢٨٩ هزار تن آن در داخل مصرف شده که نسبت به مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال گذشته معادل چهار میلیون و ١٩٧ هزار تن، ٢.٢ درصد بیشتر شده است.

همچنین از چهار میلیون و ١۴٩ هزار تن مقاطع طویل فولادی طی پنج ماهه امسال در کشور مصرف شده که ٧.۶ درصد نسبت به میزان مصارف آن ها در پنج ماهه ١۴٠١ معادل سه میلیون و ٨۵۶ هزار تن، افزایش مصرف را تجربه کرده است.

طی پنج ماهه امسال، محصولات فولادی حدود ١.٣ میلیون تن صادر و هشت میلیون و ٢٠۴ هزار تن صرف مصرف داخلی شده است. مصرف این مقاطع نسبت به سال گذشته که هشت میلیون و ١٧٠ هزار تن بوده است، ۵.٣ درصد بیشتر شده است.

مصرف آهن اسفنجی طی پنج ماهه ابتدایی امسال ٣.٧٨ درصد رشد کرده و از ١۴ میلیون و ۴۴٠ هزار تن به ١۴ میلیون و ٩٨۶ هزار تن رسیده است. در پنج ماهه ١۴٠٢ قریب به ١۵ میلیون و ٧٠٠ هزار تن آهن اسفنجی در کشور تولید شده که تنها ٧٠٨ هزار تن آن صادر شده است.

درنهایت درمجموع، از ١٣ میلیون و ٢۵ هزار تن شمش فولادی تولید شده در کشور با افت ٢.۴ درصدی ٩ میلیون ٩٣٣ هزار تن به مصارف داخلی اختصاص یافته و حدود سه میلیون تن آن صادر شده است. در پنج ماهه سال ١۴٠١ مصرف ظاهری شمش فولاد کشور ١٠ میلیون و ١٧۴ هزار تن ثبت شده است.